Informatie

Help onze Catalina door vriend te worden!

donateurbg

11-10-2016

Anbi Gegevens

fotoalbum-bg
Zowel de De Stichting Vrienden van de Catalina PH-PBY (SVC) als de Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY (SEC) hebben de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI).

Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen, in tegenstelling tot gewone ANBI's in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Zie eventueel de pagina van de belastingdienst particulieren.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Zie eventueel de pagina van de belastingdienst zakelijk.

ANBI gegevens Stichting Vrienden van de Catalina PH-PBY (SVC).
Zie de voet van de website voor naam en contact en adres gegevens.

Statuaire doelstelling:
De Stichting heeft ten doel:
Het steunen van de stichting: Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan.
- Een bijdrage te leveren aan de fondsenwerving van de Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY.
- Vergroting van het aantal donateurs met het doel hen te betrekken bij de activiteiten van de Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY.
Bestuurssamenstelling zoals vermeld bij Kamer van Koophandel
Voor gegevens klik hier.

Activiteiten verslag.
In 2018 heeft de Catalina niet kunnen vliegen als gevolg van de beschadiging van het landingsgestel opgelopen bij de noodlanding op 15 augustus 2017. Een grote inspanning is verricht om het aantal bestaande donateurs zoveel als mogelijk te behouden.

Balans en staat van baten en lasten 2018 met toelichting.
Voor die gegevens: klik hier.


ANBI-gegevens Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY (SEC).
Zie de voet van de website voor naam en contact en adres gegevens.

Statutaire doelstelling
1.De stichting heeft ten doel: het behoud van historische maritieme patrouillevliegtuigen in het Nederlandse luchtruim, speciaal het watervliegtuig Catalina PH-PBY en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2.De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het exploiteren van voormeld watervliegtuig en met de exploitatieopbrengst de restauratie, het behoud en beheer van het vliegtuig te bekostigen.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Wordt aan gewerkt.

Bestuurssamenstelling zoals vermeld bij de Kamer van Koophandel
Voor die gegevens: klik hier.

Activiteiten verslag
Wordt aan gewerkt.

Balans en staat van baten en lasten 2018 met toelichting
Voor die gegevens: klik hier.

Bestuur Stichting Vrienden van de Catalina PH-PBY

Jaarrekening SVC 2018

Jaarrekening SVC 2017

Jaarrekening SVC 2016

Bestuur Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY

Jaarrekening SEC 2018

Jaarrekening SEC 2017

Jaarrekening SEC 2016